REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA AKADEMII PŁYWANIA URSZULI WINKOWSKIEJ

I Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii Pływania Urszuli Winkowskiej-Trzpis określa zasady uczestnictwa w zajęciach pływania – grupowych i indywidualnych organizowanych przez Akademię Pływania Urszuli Winkowskiej, zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone. Postanowienia Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

Organizatorem zajęć pływania jest Akademia Pływania Urszula Winkowska z siedzibą w Warszawie (01-957) przy ulicy Szegedyńskiej 13a/812 posiadająca następujący numer:

NIP 525-240-73-24

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami, mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że inaczej postanowiono w Regulaminie;

Harmonogram Zajęć – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć;

Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz odpowiedzialny za niego, jeśli Uczestnik jest niepełnoletni;

Organizator – Akademia Pływania Urszula Winkowska-Trzpis;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z upoważnienia Organizatora;

Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach;

Zajęcia – zajęcia pływania – grupowe lub indywidualne lub zajęcia doskonalenia pływania organizowane przez Organizatora.


II Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć

 1. Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są:

a) Brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej; Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych, dotyczących stanu zdrowia uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe z tego tytułu.  Jednocześnie akceptując regulamin Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż lekarz stwierdził brak przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka/ moich do pływania a tym samym uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Pływania Urszula Winkowska-Trzpis.

b) Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i/lub Opiekuna pod-czas rejestracji na zajęcia.

c) Warunkiem zapisu na zajęcia jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, otrzymanie mailowej informacji o dostępności miejsca w grupie i możliwości dołączenia oraz wniesienie opłaty abonamentowej, zgodnej z obowiązującym cennikiem.

d) Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada Opiekun.

 1. Harmonogram Zajęć, określający ich termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń Organizatora znajduje się na stronie fun page’u oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator Zajęć nauki pływania zobowiązuje się do prowadzenia zajęć i zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w zakresie nauki oraz doskonalenia pływania.
 3. Zajęcia prowadzone są przez Trenerów, posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie nauki i doskonalenia pływania.
 4. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach, na które się zapisał. W razie spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia.
 5. Zajęcia odbywają się na czynnych obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada Opiekun.
 6. Zajęcia odbywają się w grupach, dwa razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem.
 7. Zajęcia prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania.
 8. Wejście do szatni powinno mieć miejsce 15  minut przed zajęciami.
 9. Zajęcia trwają 30/45/60 minut. Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia. Rozpoczęcie Zajęć odbywa się na sygnał Trenera – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest zabronione.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego zachowania, Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć, bez prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystane Zajęcia oraz bez prawa do odrabiania Zajęć.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera podczas zajęć indywidualnych.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny termin bądź włączenie Uczestnika do innej grupy o podobnym poziomie. W razie braku możliwości Uczestnictwa w Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do dodatkowych Zajęć w wybranym terminie znajdującym się w Harmonogramie Zajęć, a w przypadku Zajęć indywidualnych – w terminie ustalonym z Organizatorem/Trenerem. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria obiektu, w którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć, bądź możliwość odrobienia ich z inną grupą o podobnym poziomie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, zostaną odjęte od ostatniej opłaty abonamentowej.
 14. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, również z przyczyn od niego niezależnych.
 16. Uczestnicy zajęć muszą posiadać własne stroje kąpielowe, czepki, okularki, klapki i ręczniki.


III Rodzaje Zajęć

 1. Zajęcia grupowe:

a) Przy zapisach na Zajęcia grupowe Uczestnik określa poziom zaawansowania Zajęć według tabeli poziomów.

b) Trener, po pierwszych zajęciach, może zadecydować o zmianie grupy zgodnie z poziomem umiejętności Uczestnika.

c) Harmonogram Zajęć określa kiedy i gdzie odbywają się Zajęcia grupowe.

d) Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia grupowe jest dokonanie opłaty za Zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie do dnia wskazanego przez Organizatora.

e) Zajęcia grupowe odbywają się w trybie rocznym szkolnym.

f) Możliwa jest rezygnacja z zajęć z miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od momentu dostarczenia korespondencji do Organizatora.

g) W przypadku rezygnacji z Zajęć, należy powiadomić o tym Organizatora, wysyłając rezygnację na adres e-mail: winkowska.urszula@gmail.com.  

h) Nie istnieje możliwość odrabiania nieobecności na Zajęciach, jednakże w przypadku poważnej choroby lub kontuzji Uczestnika Zajęć oraz w przypadku wyjątkowych zdarzeń losowych, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostaje przeniesiona na następny miesiąc.

i) W przypadku niezgłoszenia się minimalnej ilości osób na zajęcia organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w każdym momencie trwania semestru - proponując inny termin zajęć.

 1. Zajęcia indywidualne:

a) Zajęcia indywidualne odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/ Opiekunem a Organizatorem/Trenerem. Opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry, poprzez platformę, po zatwierdzeniu terminu przez Trenera/Administratora.

b) Zajęcia indywidualne można przenieść na inny termin. Powiadomienie o zmianie powinno nastąpić maksymalnie 12h przed umówionym terminem. W razie późniejszego powiadomienia, Organizator zastrzega sobie możliwość do braku zgody na zmianę terminu Zajęć indywidualnych, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za Zajęcia indywidualne.

c) Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wejście na obiekt, na którym odbywają się Zajęcia indywidualne.

d) W Zajęciach indywidualnych może uczestniczyć inna osoba, niż pierwotnie zapisany Uczestnik. Wówczas, taka osoba staje się Uczestnikiem, stosuje się do niej postanowienia niniejszego Regulaminu. Nowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest je przestrzegać.


e) Organizator informuje, że zajęcia indywidualne są prowadzone na wolnych torach na danym basenie, tym samym może się zdarzyć, że ilość osób na pływalni nie pozwoli na wejście w umówionej godzinie - wtedy instruktor decyduje o rozwiązaniu danej sytuacji.

 1. Zajęcia dla placówki:

a) Zajęcia są organizowane po wcześniejszym podpisaniu umowy współpracy z daną placówką.

b) Każdy opiekun jest zobowiązany do osobistej rejestracji uczestnika zajęć oraz podpisania upoważnienia na przewóz dziecka na zajęcia i dostarczenia tego dokumentu przed pierwszymi zajęciami.

c) Obowiązują te same zasady organizacji tych zajęć, co przy zajęciach grupowych.

d) Uczestnicy zajęć z placówki mogą odrabiać nieobecności w godzinach prowadzonych zajęć popołudniowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

e) Opłata za zajęcia naliczana jest zgodnie z cennikiem - na zajęcia dla placówki nie obowiązują żadne zniżki.


IV Opłaty

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej. Uregulowanie opłaty stanowi podstawę do wpisu na listę oraz możliwości korzystania z zajęć.
 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach grupowych rozliczana jest w abonamencie miesięcznym. Opłata abonamentowa jest stała, niezależnie od ilości zajęć treningowych w miesiącu. Abonament należy wpłacić z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć (np. za październik –  do 30 września). Szczegółowy harmonogram płatności oraz zajęć zostanie przesłany na adres mailowy.
 3. Po opłaceniu abonamentu, organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy karnet wstępu na zajęcia, obowiązujący w danym roku szkolnym, który należy wydrukować i okazać w kasie basenu przed zajęciami.
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości abonamentu, w przypadku podniesienia kosztów związanych z wynajęciem torów na pływalniach, na których odbywają się zajęcia.
 5. Trenerzy mają prawo odmówić uczestniczenia w zajęciach osobom, które nie opłaciły abonamentu w terminie. Brak opłaty kolejnego abonamentu skutkuje skreśleniem uczestnika z listy trenujących. W przypadku chęci powrotu na zajęcia, nie gwarantujemy miejsca w dotychczasowej grupie.
 6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej zmniejszenia (chyba, że w szczególnych wypadkach organizator stwierdzi inaczej).
 7. Płatności za zajęcia można dokonać przelewem na numer konta bankowego podany w mailu, z informacją o wysokości abonamentu.
 8. Opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry za 5 jednostek treningowych. Należy ją wpłacić na konto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z pakietu.
 9. Wszystkie opłaty należy uiszczać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym okresie rozliczeniowym.
 10. Uczestnicy, którzy zostali zapisani za zajęcia do końca roku kalendarzowego przysługuje możliwość jednorazowego zawieszenia abonamentu z powodu długotrwałej nieobecności lub innego zdarzenia losowego. Natomiast osoby, które dołączyły do zajęć po nowym roku mogą ubiegać się analogicznie się o jednorazowy rabat w wysokość 50% w danym miesiącu podczas trwania kursu.


V Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestniczenia w Zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności powstałych z tego tytułu.
 2. Uczestnictwo w Zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i/lub Opiekuna.
 3. Organizator odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. W szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika gdy zostanie on w obiekcie po zakończonych Zajęciach (hala basenowa, szatnia, hall, punkt gastronomiczny).
 4. Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun.
 5. Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich trakcie bez zgody Trenera.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, w szczególności te pozostawione po Zajęciach lub w szatni.
 7. Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika. Dotyczy to w szczególności szkód spowodowanych na terenie obiektu, na którym odbywają się Zajęcia oraz szkód wyrządzonym innym uczestnikom lub  osobom przebywającym na terenie tego obiektu.

VI       Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie internetowej, fan page’u lub profilu na portalu społecznościowym Organizatora, na zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę.
 2. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia.
 3. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć, bez prawa do zwrotu pieniędzy za Zajęcia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Uczestnik lub Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna albo poprzez wręczenie nowej wersji Regulaminu w formie papierowej. Jeżeli Uczestnik lub Opiekun nie złożą w terminie 7 dni zastrzeżeń, obowiązuje ich Regulamin w nowej wersji.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej dla wszystkich użytkowników.